June 24

Track workout with FCA

Running is something that I have really just started to be able to do. The treatment that I have been getting for my shin splints from Dr. Chung at Arena Chiropractic who is a Crossfit participant and gym owner and other body adjustments from Dr. Hoffart at Hoffart Chiropractic who is a triathlete/cyclist has been so helpful. Troy Soares with FCA has really helped me with the actual running. The weekly track work outs are amazing! Very scripted with computerized tracking data. FCA workouts are very well attending with 10-20+ runners each week. Thanks to all of you I am having a fantastic year so far!

 

Ang pagtakbo ay bago ko lang nasimulan.  Naipagamot ko na ang aking shin splints kay Dr. Chung ng arena Chiropractic na isang kalahok din sa Crossfit at nagmamay-ari ng gym.   Tinutulungan  din ako sa iba ko pang mga body adjustments ni Dr. Hoffart ng Hoffart Chiropractic an isa ring manlalaro ng triathlon.  Tinutulungan din ako ni Troy Soares ng FCA sa tamang pamamaraan ng pagtakbo.  Ang linggohang pag-eensayo ko sa pagtakbo ay kasiya-siya.  Dito ay detalyadong itinala sa computer ang mga tracking data.  Maraming sumasali sa pag-eensayo ng FCA na bumibilang ng 10 hanggang 20 na manlalaro kada linggo .  Salamat sa inyong lahat.  Maganda ang taong ito para sa akin!